תפקיד וסמכויות מבקר העירייה

הביקורת ברשויות המקומיות שואבת את סמכותה ותפקידה מפקודת העיריות (נוסח חדש) ומצו המועצות המקומיות, ומהווה אבן יסוד חיונית וחשובה בשלטון המקומי.

מבקר העירייה הינו גוף סטטוטורי, הבוחן את תקינות פעולותיה של העירייה, מבחינת השמירה על החוק, הניהול התקין, טוהר המידות, החסכון והיעילות, ובאם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן. המבקר אף בוחן האם מקיימת העירייה את ההוראות המחייבות אותה בהיותה גוף ציבורי; את ניהול הנכסים וההתחייבויות, ובכללו את ניהול החשבונות, דרכי השמירה על הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם; האם ההחלטות התקבלו על-פי נהלים תקינים; והאם תיקנה העירייה את הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה, במידה שהיו כאלה.

עבודת המבקר באה לידי ביטוי בכתיבת דו"חות המופנים אל ראש העיר ואל הוועדה לענייני ביקורת, ולאחריהם - מועברים לאישור מועצת העיר ולפרסומם בציבור.

מבקר העירייה עובד בהתאם לתוכנית עבודה שנתית קבועה, ובנוסף, רשאי הוא להגיש סיכום בדיקה שערך לראש העיר ולוועדה לענייני ביקורת, בכל עת שייראה לו, או לבקשת ראש העיר או הוועדה לענייני ביקורת.

למבקר העירייה הסמכות, במסגרת תפקידו, לבדוק פעילות ראש העירייה וסגניו, חברי העירייה וכלל פקידי העירייה.  

הביקורת תיעשה גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם; למי שעומד לביקורת ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה, בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לענייני ביקורת;  בנוסף, רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת על פי שיקול דעתו של המבקר; על פי דרישת ראש העיריה לבקר עניין פלוני; על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות. לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה.

מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה; היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

מבקר העירייה הוא גם הממונה על תלונות הציבור.

המסגרת הנורמטיבית לפיה עובד המבקר 

  1. מינוי מבקר העירייה – פקודת העיריות סעיף 167 ו- 167א
  2. דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת – פקודת העיריות סעיף 170.
  3. תפקידי המבקר – פקודת העיריות סעיף 170א(א)
  4. המצאת מסמכים ומסירת מידע – פקודת העיריות סעיף 170ב
  5. דו"ח המבקר – פקודת העיריות סעיף 170ג
  6. פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת – פקודת העיריות סעיף 334(א)

פרטי יצירת קשר מבקר העירייה

מוחמד עאדל דיאב
מבקר העיריית ונציג תלונות הציבור
04-8270924
525693393
שעות קבלת קהל: בימים ב' - ה' בשעות 08:00-15:00 ההגעה בתיאום מראש