שלום למנהלי/ות רישוי עסקים!

במסגרת מדיניות שרת הפנים להקל על העסקים ברגולציה ברישוי עסקים, תוך שמירה על מטרות חוק רישוי עסקים, בוצעו מספר תיקוני חקיקה – בחוק, בתקנות הכלליות ובתוספת לצו רישוי עסקים. 
שימו לב לתיקוני החקיקה הבאים, שיש להם השלכה ישירה על עבודתכם בתחום רישוי עסקים: (הכל נשלח אליכם גם במייל)

1. תיקון תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות):
נוספה תקנה 11ה - 
"פטור ממסמכי בקשה - סוגי עסקים שמספרם הסידורי בתוספת לצו הוא 1.4א ו-1.4ב פטורים מלצרף לבקשה לרישיון, להיתר הזמני או להיתר המזורז, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק."
משמעות התיקון היא כי לא יידרש עוד לצרף אף אחד מ-3 מסמכי הבקשה לטיפולי יופי ולמספרות
תאריך תחילה: יום הפרסום ברשומות – 29.11.2021. מצ"ב הפרסום ברשומות.

2. תיקון הטבלה שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי):
- פריט 1.7 – מעבדת שיניים – יהיה טעון רישוי רק מעל 300 מ"ר
- פריט 3.2ו – מספרה לבעלי חיים – יהיה טעון רישוי רק מעל 300 מ"ר
- פריט 3.5ב – מזון לבעלי חיים: אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו – יהיה טעון רישוי רק מעל 200 מ"ר
- פריט 6.7 – פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – נמחק לגמרי ולא יהיה טעון רישוי יותר.
- פריט 6.13 – אולפן הקלטות אודיו – נמחק לגמרי ולא יהיה טעון רישוי יותר.
- פריט 10.13 – מרפדיה – יהיה טעון רישוי רק מעל 500 מ"ר.
משמעות התיקון היא כי לא יידרש רישיון לסוגי עסקים הנ"ל (בהתאם לשטחם) וכי תהליך לפתיחת בקשה או לחידוש שכבר החל – יש לסגור אותו.
תאריך תחילה: יום הפרסום ברשומות - 29.11.2021. מצ"ב הפרסום ברשומות.

3. תיקון סעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים (סייגים למתן היתר מזורז):
שונתה הוראת המעבר בסעיף 6א2 לחוק, כך שהסייג הראשון המונע הגשת בקשה במסלול מקוצר לעסק שכבר פועל בלא רישיון (או שעסק אחר של אותו מבקש פועל בלא רישיון בתחום אותה רשות רישוי) יחול רק מתאריך 1.1.2025.
משמעות התיקון היא כי עד לתאריך 1.1.2025 גם עסק שכבר פועל ללא רישיון או היתר יוכל להגיש בקשה במסלול מקוצר, אם סוג העסק מסווג בצו למסלול מקוצר ואם פורסם לו מפרט אחיד.
תאריך תחילה: 01.12.2021
שימו לב: במידה והוגשה כבר בקשה במסלול רגיל, בעל העסק יוכל להגיש בקשה חדשה במסלול מקוצר, ובתנאי שלא קיבל בינתיים סירוב. בעל העסק לא יידרש לשלם אגרה נוספת בעד הבקשה החדשה.

4. תיקון סעיף 2ד(א)(1) לחוק רישוי עסקים (מכון כושר):
מהסעיף הנ"ל יימחק המשפט האחרון: "וכי לקוחותיו של מכון הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט"
משמעות התיקון היא כי בטלה חובת הביטוח במכוני כושר כתנאי לרישיון עסק.
תאריך תחילה: 01.12.2021 

5. תיקון סעיף 7ג3 לחוק רישוי עסקים (המפרט הרשותי):
טרם פרסום המפרט הרשותי (או שינוי של מפרט קיים) יידרש תחילה לפרסם אותו להערות ציבור, לדון בהערות שהתקבלו, לשקול חלופות שונות לדרישות ולתנאים בהתחשב בעלות הכללית לבעל העסק. לאחר מכן יש לאשר את המפרט במועצה הרשות ועל ראש הרשות לפרסמו ברשומות. 
משמעות התיקון היא כי רק לאחר כל השלבים הללו ניתן יהיה להתנות תנאים לפי המפרט הרשותי.
תאריך תחילה: 01.12.2021
הוראת מעבר: מפרט רשותי שכבר פורסם ימשיך להיות בתוקף ויידרש אישור מועצה ופרסום ברשומות בתוך 3 שנים (כלומר עד ל-1.12.2024) 
(בימים הקרובים האגף יעדכן את הפורמט המומלץ למפרט רשותי כך שיכלול את התהליך המעודכן – נשלח אליכם עדכון בנפרד)

בברכה,
אפרת פרידמן
מנהלת אגף הדרכה ובקרה רישוי עסקים
משרד הפנים