תפקידו של ממונה על תלונות הציבור ברשות מקומית, בהיותה רשות ציבורית, לפקוח עינו על הרשות המקומית לבל תזניח את חובתה כלפי האזרח – לנהוג בו בהגינות ובתום לב, ותוך שמירה על זכויותיו החוקיות, כבודו וחירותו.   

החוק של ממונה על תלונות הציבור נועד לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות בנוגע לטיב השירות או ליחס הרשות המקומית מעניקה. למוסד זה תפקיד חשוב בהגנה על התושב מפני שרירות הרשות ו/או עובדיה. יחד עם זאת ראוי לציין, כי הממונה על תלונות הציבור אינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים ברשות מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים.

בכפוף לאמור, טיפול הממונה על תלונות הציבור מותנה בקבלת תלונה ובכך שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו.

עקרונות עבודתו:

  • טיפול בתלונות בכתב המוגשות בליווי טופס תלונה בלבד.
  • טיפול בתלונות אשר לא נענו ו/או לא נענו באופן מספק ע"י מחלקות המועצה.
  • נושא תלונה הנוגע לעיריייה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

פרטי יצירת קשר

מוחמד עאדל דיאב
ממונה על תלונות הציבור
04-8270924
525693393
 

אופן הגשת תלונה: